silver and black car engine

Wanneer ben ik aansprakelijk?

Wanneer iemand aansprakelijk wordt gesteld voor schade die ze hebben veroorzaakt, kan dit een vervelende situatie zijn. Volgens de wet kan een persoon die schade heeft geleden door toedoen van iemand anders die persoon aansprakelijk stellen. Dit gebeurt meestal via een aangetekende brief. Voor degene die aansprakelijk wordt gesteld, is het belangrijk om deze kwestie zo snel mogelijk juridisch af te handelen. Het is in zo’n geval handig om een aansprakelijkheidsverzekering te hebben. Klik voor meer informatie en lees je goed in. Maar wanneer ben je nu eigenlijk aansprakelijk?

Op grond van contract of overeenkomst

Aansprakelijkheid zou kunnen ontstaan door een contract of afspraak. Dit betekent dat als je een bepaalde overeenkomst niet nakomt, je verantwoordelijk kunt worden gehouden voor eventuele schade die daaruit voortvloeit. Sluit dus een goede aansprakelijkheidsverzekering af bij allianzdirect.nl om je in te dekken. Een voorbeeld hiervan is wanprestatie. Dit wordt ook wel toerekenbare tekortkoming genoemd. Stel je voor dat je een aannemer bent en een contract hebt gesloten om een huis te bouwen voor een klant. Als je de afgesproken werkzaamheden niet op tijd voltooid of als de kwaliteit van het werk niet voldoet aan de afspraken, kan de klant je aansprakelijk stellen voor de schade die hij daardoor lijdt.

Op grond van de wet

Aansprakelijkheid kan ook voortkomen uit de wet. Dit betekent dat de wet specifieke situaties regelt waarin iemand verantwoordelijk kan worden gehouden. Er zijn twee soorten wettelijke aansprakelijkheid: schuldaansprakelijkheid en risicoaansprakelijkheid. Schuldaansprakelijkheid komt voor wanneer de persoon die schade heeft veroorzaakt verwijtbaar gedrag heeft vertoond. Er moet dan bewijs zijn van een fout die tot schade heeft geleid, zoals bij arbeidsongevallen, medische fouten en sportongevallen. Binnen schuldaansprakelijkheid is er ook sprake van overmacht, maar dit wordt zelden met succes gedaan. Denk hierbij aan ongevallen met kwetsbare weggebruikers zoals voetgangers en fietsers. Bij risicoaansprakelijkheid maakt het niet uit of je schuld hebt of niet als het gaat om wie verantwoordelijk is. Bij risicoaansprakelijkheid ben je automatisch verantwoordelijk als iets specifieks gebeurt, zelfs als het niet jouw schuld is. Dit geldt bijvoorbeeld voor gebouweigenaren als er iets mis is met hun gebouw en voor mensen met huisdieren als hun dier zich misdraagt.

Uit rechtmatige daad

De derde bron van aansprakelijkheid is gebaseerd op een rechtmatige daad. Dit betekent dat de wet bepaalde handelingen als zodanig erkent dat ze verplichten tot schadevergoeding, maar deze handelingen niet als onrechtmatig beschouwt. Voorbeelden van rechtmatige daad zijn zaakwaarneming, onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking. Binnen het burgerlijk recht wordt een onderscheid gemaakt tussen schuldaansprakelijkheid en risico-aansprakelijkheid.

Laatste in: Blog